Operatívny leasing, finačný lízing

Operatívny leasing

Približne pätina všetkých investícií na Slovensku sa financuje prostredníctvom leasingu. Leasing je služba, pri ktorej vlastník predmetu – prenajímateľ (leasingová spoločnosť) prenajíma investičný majetok nájomcovi, ktorý ho používa. Za používanie prenajatého majetku platí nájomca prenajímateľovi nájomné. V praxi sa stretávame s dvoma základnými druhmi leasingu: 1. Operatívny leasing 2. Finančný leasing
Operatívny lízing – ide o krátkodobý prenájom predmetu lízingu, pričom jeho vlastníkom je prenajímateľ, ktorý má zákonnú povinnosť predmet lízingu udržiavať v bezporuchovom a funkčnom stave. Nájomca nemá právo opcie na kúpu predmetu lízingu po skončení nájomnej doby.

Finančný lízing

Pri finančnom lízingu ide o dlhodobý prenájom predmetu lízingu. Počas doby nájmu je vlastníkom predmetu lízingu prenajímateľ (lízingová spoločnosť), ktorý prevádza na nájomcu všetky povinnosti a riziká spojené s vlastníctvom a užívaním predmetu lízingu.

Lízingová spoločnosť súčasne splnomocňuje nájomcu k uplatňovaniu práv voči dodávateľovi predmetu lízingu. Po ukončení nájmu má nájomca právo opcie na kúpu predmetu lízingu za vopred dohodnutú kúpnu cenu.
Na Slovensku je najpoužívanejším druhom lízingu finančný lízing.

Splátkový predaj

Splátkový predaj je jednou z alternatív k lízingu a bankovému úveru. Základným rozdielom medzi finančným lízingom a splátkovým predajom je moment prechodu vlatníctva.

Kým pri finančnom lízingu nastáva prechod vlastníctva predmetu lízingu až po úplnom skončení lízingového vzťahu, pri splátkovom predaji dochádza k prechodu vlastníctva predmetu kúpy hneď v úvode, t.j. podpisom kúpnej zmluvy a prevzatím predmetu kúpy. Kúpnu cenu uhradí kupujúci formou splátok na ktorých sa dohodne s predávajúcim.